Doğal Yollardan Instagram Organik Takipçi Nasıl Arttırılır? (Güncel) 2019

Organik takipçi nedir?

Doğal yollardan Instagram organik takipçi arttırmak için dikkat edilmesi gerekenler:

  • Profil fotoğrafı
  • Paylaşılan içerikler
  • Paylaşımların hangi aralıklarla yayınlandığı
  • Doğru hashtag (etiket) kullanımı
  • Paylaşım saatlerinin uygunluğu
  • Yarışma ve sürpriz hediyeler
  • Takipçilerinizle etkileşim halinde olmanız
  • Farklı sayfalarla yapılan etkileşim
  • Instagram reklam verme
  • Karşılıklı olarak takipleşme

Sonuç

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
teknolojimo

teknolojimo

More from Medium

Roblox games’ servers being attacked!? How?

PUSUKE ARMY UPDATE#1

NWC Weekly Development Report

Kubernetes and It’s Basic Skeleton for Beginners.